Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Nie będzimy mogli jednak zrealizować zamówienia, jeśli nie otrzymamy niezbędnych do realizacji danych osobowych i zgody na ich przetwarzanie.

W każdej chwili użytkownik sklepu ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Można to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, stanowiska służbowego, adresu e-mail (dalej jako: dane osobowe) jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FUNSPORTS S.C. (dalej jako ADO). Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pan/Pani dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, Pareto Michał Dąbrowski  (dalej jako: Podmiot przekazujący). ADO umożliwia kontakt za pomocą telefonu 42 6791179, drogą pocztową na adres: Funsports ul. Wierzbowa 35, Łódź 90-245,

Pani/Pana Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane:

1. W celu wykonania umowy zawartej przez Podmiot przekazujący z ADO (dalej jako: Umowa), co stanowi uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, f  rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);

2. W celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot przekazujący w Umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;

3. W celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktuje się Pan/Pani z ADO w związku z realizacją Umowy oraz po zakończeniu tego okresu:

1.  Przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot
przekazujący w Umowie) – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ADO.

2. Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Jeżeli podała/podał Pani/Pan dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez ADO Umowy na rzecz Podmiotu przekazującego. W przypadku niepodania danych  realizacja Umowy może być utrudniona.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowaniadecyzji względem Pana/Pani, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@fsfoto.pl lub korespondencyjnie adresując pocztę do siedziby firmy: Funsports, ul. Wierzbowa 35, Łódź 90-245

 

Powrót na początek ->

Wstecz